دانلود رایگان


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جامعه شناسی سیاسی در 187 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جامعه شناسی سیاسی در 187 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جامعه شناسی سیاسی در 187 اسلاید


جامعه شناسی سیاسی، (به انگلیسی: Political Sociology) علمی است که به تحلیل پدیده های سیاسی از منظر جامعه شناختی می پردازد و از علوممیان رشته ای مرتبط با علوم سیاسی و جامعه شناسی است. بررسی رابطه میان جامعه، نیروها و گروه های اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی از موضوعات عمده این رشته است.
جامعه شناسی سیاسی از پیوند دو دانش جامعه شناسی و سیاست متولد گشته است، و برای درک آن لازم است جامعه و سیاست را جداگانه فهم کنیم و سپس جامعه شناسی سیاسی را تعریف کنیم.
تقسیم بندی های سنتی جامعه شناسی سیاسی،به انگلیسی ( Traditional divisions)
از نظر سنتی چهار زمینه ی تحقیق در این علم وجود دارد:
۱- ساختار سیاسی اجتماعی حکومتی مدرن
۲- چه کسی حاکمیت می کند؟ طبقات اجتماعی شامل جنس نژاد و غیره چگونه بر روی سیاست تاثیر می گذارد.
۳-عقاید و نقطه نظرات عمومی ، شخصیتها ، حرکت های اجتماعی و روند های خارج از نهادهای رسمی قدرت سیاسی بر روی سیاست رسمی تاثیر می گذارد.
۴-روابط قدرت در داخل گروههای اجتماعی و میان این گروهها شامل خانواده ها ، محیط کار، دیوان سالاری ، رسانه ها.
جامعه و سیاستجامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی دانست، که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند، و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراوانی مشخص می شود؛ که آنرا از گروه بندی های انسانی دیگر که عادات، هنجارها و اعتقادات آشکارا متفاوتی دارند متمایز می کند.
اصطلاح جامعه شناسی را نخستین بار اگوست کنت فیلسوف و متفکر فرانسوی، در قرن نوزدهم برای مشخص کردن علم مربوط به جامعه به کار برد. متفکران پیش از وی برای نامگذاری این علم از اصطلاح فیزیک اجتماعی استفاده می کردند. جامعه شناسی شناخت منشاء تکامل، ساختار و کار ویژه های گروه های اجتماعی، شکل های آنها، قوانین، آداب و رسوم، شیوه های زندگی، اندیشه و عمل و مشارکت آنها در فرهنگ و تمدن بشری است؛ و می کوشد اصول عام پدیده ها و روابط اجتماعی را کشف کند، و قوانین دگرگونی و رشد جامعه را بر پا دارد. واحد تحلیل در جامعه شناسی، جامعه است با این خصیصه که، جامعه پدیدهای مجزا، دارای انسجام درونی و خود سامان بخش است.
دانش واژه سیاست در مقابل واژه انگلیسی policy به کار می رود، و خود از واژه یونانی polis به معنای شهر گرفته شده است. سیاست یکی از پیچیده ترین مفاهیمی است که در حوزه ی علوم اجتماعی مطرح می باشد. از سیاست تعریف های بسیاری شده، مثلاً: سیاست حل تضادهای انسان هاست؛ سیاست هنر استفاده از امکانات است؛ مبارزه برای کسب قدرت است؛ توزیع آمرانه ارزش ها است. اما شاید یک تعریف فراگیر از سیاست این باشد که: سیاست رهبری صلح آمیز یا غیر صلح آمیز روابط میان افراد، گروه ها، و احزاب (نیروهای اجتماعی) و کارهای حکومتی در داخل یک کشور و روابط یک دولت با دولت های دیگر در عرصه جهانی است. قدرت موضوع اساسی سیاست محسوب می شود.
تعریف جامعه شناسی سیاسیموضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطهٔ میان دولت، قدرت سیاسی و قدرت دولتی از یکسو و جامعه و قدرت اجتماعی یا نیروهای اجتماعی از سوی دیگر است و همچنین موضوع جامعه شناسی سیاسی شامل توضیح جایگاه دولت در درون شبکهٔ پیچیدهٔ علایق و منافع اجتماعی و اقتصادی و روابط حاصل از آن است.
جامعه شناسی سیاسی را می توان، کوششی فکری برای توضیح و تبین پدیده ها، رفتارها و ساختهای سیاسی به وسیلهٔ عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست.
جامعه شناسی سیاسی پویش های سیاسی را با رویکرد جامعه شناسانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد، و به جنبهٔ پویایی رفتار سیاسی که متأثر از پویش های اجتماعی است، مثل همکاری، رقابت، ستیز، تحرک اجتماعی، عقیده عمومی، انتقال قدرت در بین گروه ها و بالاخره کلیه پویش هایی که به نحوی در رفتار سیاسی مؤثر باشند، توجه دارد. اساساً جامعه شناسی سیاسی می کوشد پیوندهای میان جامعه و سیاست را مطالعه کند، و با تحلیل رابطه بین ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی، و بین رفتار اجتماعی و رفتار سیاسی، سیاست را در زمینهٔ اجتماعی آن قرار دهد.
به اعتبار آنکه جامعه شناسی سیاسی رابطه میان جامعه و دولت را با نگاهی تحلیلی مورد بررسی قرار می دهد، وظیفهٔ آن فهم رابطه میان جامعه، اقتصاد و دولت است.
تفاوت جامعه شناسی سیاسی و علم سیاستوظیفهٔ جامعه شناسی بررسی و تبین رابطهٔ سیاست و جامعه، رابطهٔ بین نهادهای اجتماعی و سیاسی و رابطهٔ بین رفتار اجتماعی و سیاسی است. بنابراین جامعه شناسی سیاسی نگرشی است از پایین به بالا ، یعنی بیشتر تأثیرات جامعه بر سیاست را بررسی می کند، ولی علم سیاست نگرشی از بالا به پایین دارد، به این معنا که بیشتر به بررسی ساختار قدرت و فرایند سیاست و تصمیم گیری و تأثیرات آن ها بر روابط اجتماعی می پردازد. بر این اساس رابطهٔ جامعه نسبت به دولت در ذیل مفهوم تعیین کنندگی قابل بررسی است، نه تحت عنوان اعمال قدرت ، چون جامعه و نیروهای اجتماعی از یک نظر به عنوان بستر و زمینهٔ دولت، حدود و ماهیت آنرا تعیین می کنند. در واقع حکام سیاسی به عنوان بخشی از جامعه تحت تأثیر ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعهٔ خود عمل می کنند. به طور کلی می توان گفت جامعه شناسی سیاسی نه به چگونگی اعمال قدرت بلکه به مبانی اجتماعی قدرت سیاسی می پردازد.

فهرست مطالب:
فصل اول: زمینه جامعه شناسی سیاسی
علم، جامعه شناسی، علم سیاست
سیاست و علم سیاست
تفاوت جامعه شناسی و علم سیاست
اولویت جامعه یا دولت
تعریف جامعه شناسی سیاسی
و...
فصل دوم: دولت، حکومت
تعریف دولت و حکومت
لزوم وجود دولت
منشا دولت و حکومت
کشاورزی
فتوحات نظامی
کشمکش و تنازع بقا
تجمع تدریجی قدرت
و...
فصل سوم: باز شناخت دولت و حکومت از جامعه
مطالعات سیاسی در یونان باستان
سده های میانه، حکومت کلیسا
رنسانس
باز شناخت جامعه از حکومت در تفکر سياسي
و...
فصل چهارم: حکومت اسلامی
مقدمه
خلافت بعد از پیامبر
تشیع در ایران
اسلام، اصلاح و مبارزه
سید جمال الدین
مشروطه
حکومت اسلامي از نظر امام نائيني
شکل گيري ايدئولوژي انقلاب اسلامي
اشکال مختلف حکومت از نظر اسلام
و...
فصل پنجم: حکومت و جامعه
طبقات اجتماعي، دولت و حکومت
نخبگان حکومتي و توده ها
سازمان اجتماعي و اليت
قدرت سياسي و گروه هاي صاحب نفوذ (نظريه ي کثرت گرايي)
ارزيابي
و...
فصل ششم: مشروعیت
تعریف قدرت
ابزار قدرت
سازمان های پلیسی و ارتشی
سازمان های اقتصادی
سازمان های اطلاعاتی
سازمان ارتباطات
دیوان سالاری
تکنولوژی
و...
فصل هفتم: وظايف و کار کرد هاي دولت
بحران و سرپيچي مردم از قوانين حکومتي
رابطه نوع پيکار سياسي با شکل و ساختار نظام حاکم
انواع پيکار سياسي
جنبش هاي اجتماعي، مسائل اجتماعي و خواستهاي مردم
تعريف جنبش اجتماعي
جنبش اجتماعي و رفتارهاي جمعي
جنبش و انقلاب
جنبش اجتماعي و ايدئولوژي
و...


سیاست


جامعه شناسی


دولت


حکومت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آرا فایل دانلود – مرجع دانلود کتاب، مقاله، جزوه، پروژه و فایل

... پاورپوینت کامل و جامع با ... کامل و جامع با عنوان ... کلان در 283 اسلایدبا ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دوره زمین شناسی مزوزوئیک در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دوره زمین شناسی مزوزوئیک در ۶۱ اسلاید ... جامعه شناسی ...

مرجع پاورپوینت و قالب پاورپوینت

فرم تماس با ... ادبیات و زبان‌شناسی جامعه و ... دانلود پاورپوینت در باره ی ویتامین ...

مقاله آماده در مورد برونگرایی و درون گرایی – یای فایل دانلود

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اقتصاد خرد در ۲۵۲ اسلاید; تخمين ارزش اقتصادي آب كشاورزي با استفاده از مدل الگوي كشت بهينه و محاسبه شاخص‌هاي بهره‌وري آب (مطالعه موردي: شهرستان آباده- استان فارس)

دانلود پاورپوینت اصول روش تحقیق 70 اسلاید

عنوان پاورپوینت : ... محصول، با مشکل و یا خطا مواجه ... درس مبانی جامعه شناسی 178 اسلاید;

دانلود کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز pdf | آربیتا فایل

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعهشناسی. ... کتاب کامل جامعه شناسی ... کتاب مهم او با عنوان ...

دانلود پاورپوینت اصول روش تحقیق 70 اسلاید

عنوان پاورپوینت : ... محصول، با مشکل و یا خطا مواجه ... درس مبانی جامعه شناسی 178 اسلاید;

daneshgahfile - دانلود فایل مستقیم

... و مدارس در ۶۰ اسلاید ... پاورپوینت کامل و جامع با ... جامع با عنوان فشار و ...

دانلود انواع پاورپوینت آماده معماری

پاورپوینت حاضر با موضوع نور و معماری بسیار کامل و جامع بوده و شامل 60 اسلاید با تصاویر متنوع می باشد. پاورپوینت نور در معماری که مشاهده …

دانلود کتابهای جامعه شناسی

دانلود رایگان مجموعه کتابهای الکترونیکی جامعه شناسی. ... و در مقدمه ای ... تا با ارائه ...

دانلود کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز pdf | آربیتا فایل

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعهشناسی. ... کتاب کامل جامعه شناسی ... کتاب مهم او با عنوان ...

مقاله آماده در مورد برونگرایی و درون گرایی – یای فایل دانلود

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اقتصاد خرد در ۲۵۲ اسلاید; ... جامع با عنوان انتگرال و ...

دانلود انواع پاورپوینت آماده معماری

پاورپوینت حاضر با موضوع نور و معماری بسیار کامل و جامع بوده و شامل 60 اسلاید با تصاویر متنوع می باشد. پاورپوینت نور در معماری که مشاهده …

دانلود پاورپوینت درس جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران 204 ...

دانلود پاورپوینت: جامعه شناسی ... شناسی و اجتماعی- سیاسی ... در فرایند خرید محصول، با ...

مرجع پاورپوینت و قالب پاورپوینت

فرم تماس با ... ادبیات و زبان‌شناسی جامعه و ... دانلود پاورپوینت در باره ی ویتامین ...

پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی

... جامعه شناسی شهری، پاورپوینت ... جامعه شناسی سیاسی در ... با عاطفه و ...

دانلود کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز pdf | آربیتا فایل

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعهشناسی. ... کتاب کامل جامعه شناسی ... کتاب مهم او با عنوان ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دوره زمین شناسی مزوزوئیک در ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان دوره زمین شناسی مزوزوئیک در ۶۱ اسلاید ... جامعه شناسی ...

مقاله ترجمه شده با عنوان پیشرفت‌ های مدل سازی محاسباتی ...

عنوان صفحه ای که در آن هستیم دانلود پایان نامه و مقاله ترجمه شده با عنوان پیشرفت‌ های مدل سازی محاسباتی دستگاه‌ های الکترونیکی پایه گرافینی می باشد .

مقاله ترجمه شده با عنوان پیشرفت‌ های مدل سازی محاسباتی ...

عنوان صفحه ای که در آن هستیم دانلود پایان نامه و مقاله ترجمه شده با عنوان پیشرفت‌ های مدل سازی محاسباتی دستگاه‌ های الکترونیکی پایه گرافینی می باشد .

پایان نامه های علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات ، جامعه شناسی ...

دانلود متن کامل مقاله با ... با عنوان ... شناسی نقش زنان در جامعه و ...

دانلود پاورپوینت درس جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران 204 ...

دانلود پاورپوینت: جامعه شناسی ... شناسی و اجتماعی- سیاسی ... در فرایند خرید محصول، با ...

جامعه شناسی نمونه تست

... سیاسی ایران) و بررسی کامل ... ای، در قالب ppt و در 27 اسلاید ... جامعه شناسی با ...

آموزش پاورپوینت 2013

-دانلود آسیب شناسی 55 ص -کامل و جامع ... (دانلود پاورپوینت (اسلاید) ... با ساختن پیج در ...

مرجع پاورپوینت و قالب پاورپوینت

فرم تماس با ... ادبیات و زبان‌شناسی جامعه و ... دانلود پاورپوینت در باره ی ویتامین ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان روان شناسی اجتماعی در 254 ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ... در 61 اسلاید; پاورپوینت با ... سیاسی ، جامعه شناسی و ...

تحقيق رشته های مدیریت با عنوان بررسی فرهنگ سازمانی و انواع آن

دانلودمقاله بررسي کامل مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه

دانلودمقاله بررسي کامل مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه